logo
cabecera
Atenció al client:

telefono  962 850 149

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT


A través del present avís, FUNERARIA CONSUELO MIÑANA, SL, amb CIF/NIF. B96593629, i domicili en Carrer Hospital, 11 (el Prestador del Servei) informa els usuaris en compliment de l'article 13 de Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, el Reglament), amb la finalitat que aquests decidisquen de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar-li les dades personals que li són sol-licitats en el lloc web per a la prestació dels seus serveis.

També s'informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens faciliten els usuaris és exclusivament la de cursar la seua petició o consulta que realitzen a través del present lloc web i, si escau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant l'acceptació de les condicions establides al peu del formulari de recollida de dades, remetre'ls informació sobre les activitats del Prestador del Servei que puguen resultar del seu interés, entenent-se que amb l'enviament de les seues dades autoritza expressament el Prestador del Servei per al tractament de les seues dades amb les anteriors finalitats. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Llevat que específicament s'establisca el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessaris, el Prestador del Servei podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol-licitud que s'efectue. Les dades facilitades es conservaran fins al moment en què els usuaris decidisquen revocar el seu consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que poguera ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal-lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades personals i de la seua haver de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

Els usuaris o persones que els representen podran exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició d'acord amb el que s'estableix en el Reglament, dirigint una comunicació escrita a FUNERARIA CONSUELO MIÑANA, SL, en la següent adreça postal C/Hospital, 1, 46780 Oliva (València), i/o electrònica info@tanatorimonduver.com en la qual s'acredite la identitat de l'usuari.

En cas que el Prestador del Servei prestara algun tipus de servei especial en el qual determine unes previsions específiques diferents a aquestes, quant a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aqueix servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.

El Prestador del Servei es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament els usuaris dels canvis que en ella s'introduïsquen.

Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han sigut vulnerats.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

Els continguts d'este lloc web, textos, imatges, etc. així com el seu disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Consuelo Miñana, S.L.

Queda totalment prohibida la seua reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l'autorització expressa de Consuelo Miñana, S.L.